O migraciji i integraciji

Blog_img_2210

Migracije su svakodnevna pojava. Danas u svijetu ima oko 215 milijuna migranta te oko 35 milijuna osoba koje uživaju zaštitu UNHCR-a i nacionalnih vlada . U današnjem kontekstu prisilnih migracija, svako društvo, odnosno država koja odgovorno i planski pristupa vlastitom razvoju i zaštiti ljudskih prava, a pri tome je suočena s manje ili više intenzivnim dolaskom imigranata, treba na zadovoljavajući način osmisliti vlastitu integracijsku politiku. 

Integracijska politika podrazumijeva određivanje ciljeva i načela te niza mjera, aktivnosti i njima pripadajućih dionika koji će raditi na uključivanju imigranata i specifično izbjeglica u određeno društvo. Pri tome je važno istaknuti činjenicu da je integracija proces te da integracijske politike u obzir trebaju uzeti vrijeme kao jedan od ključnih faktora uspješne integracije. Integracijske politike razlikuju se s obzirom na ciljeve prema kojima su prepoznati modeli integracije ili njihova kombinacija, a izbor modela uvelike ovisi o dominantnim društvenim vrijednostima te modelu uređenja društva. Danas se u teoriji i praksi govori o tri najčešća modela: asimilacijski model, multikulturalizam i interkulturalizam. 

European Council on Refugees and Exiles definira integraciju  kao proces promjene koji je:

  • dinamičan i dvosmjeran: stvara zahtjeve i za receptivno društvo i za pojedince, odnosno zajednice. Iz perspektive imigranta, odnosno izbjeglice, integracija zahtijeva spremnost na prilagodbu životnom stilu društva doseljenja bez gubitka njihovog kulturnog identiteta. Iz perspektive društva doseljenja zahtijeva se spremnost na prilagodbu javnih institucija s obzirom na promjene u profilu populacije, prihvaćanja izbjeglica kao dijela nacionalne zajednice i poduzimanje akcija kako bi im se olakšao pristup resursima i procesima donošenja odluka;
  • dugoročan: iz psihološke perspektive, integracija počinje trenutkom dolaska u ciljanu zemlju i završava se kada izbjeglica postane aktivan član tog društva iz pravne, sociološke, ekonomske, edukacijske i kulutrne perspektive;
  • multidimenzionalan: integracija se odnosi kako na uvjete za stvarnu participaciju izbjeglica u svim aspektima ekonomskog, društvenog, kulturnog, građanskog i političkog života zemlje u koju dolaze, tako i na percepciju izbjeglica o prihvaćenosti i pripadanju tom društvu.